Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT số 1 Bảo Thắng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Sự Kiện
Tra cứu

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai